Przedmiot działania izby

Przedmiot działania izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych [poniżej wyciąg z przepisów]:

[…]

Art.  208.  [Kompetencje walnego zgromadzenia izby komorniczej]

 1. Do kompetencji walnego zgromadzenia izby komorniczej należy:

1) wybór przewodniczącego rady izby komorniczej spośród komorników;

2) wybór wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków rady izby komorniczej spośród komorników i asesorów;

3) wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;

4) zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej – rocznego sprawozdania przedstawianego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;

5) uchwalanie budżetu izby komorniczej;

6) ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby organów samorządu komorniczego;

7) uchwalanie składek na określone cele;

8) uchwalanie regulaminu działania rady izby komorniczej oraz regulaminu obrad walnego zgromadzenia izby komorniczej;

9) wyrażanie opinii o propozycjach Krajowej Rady Komorniczej dotyczących zasad etyki zawodowej;

10) wyrażanie opinii, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w innych sprawach dotyczących komorników.

 1. Walne zgromadzenie izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.
 2. Walne zgromadzenie izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

 

Art.  209.  [Uchwały walnego zgromadzenia izby komorniczej]

 1. Decyzje walnego zgromadzenia izby komorniczej zapadają w formie uchwał. Odpisy uchwał w sprawach, o których mowa w art. 208 ust. 1 pkt 1-3, przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości.
 2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia izby komorniczej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków izby komorniczej. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku głosowania nad uchwałami w sprawach, o których mowa w art. 208 ust. 1 pkt 5 i 6, przy ustalaniu obecności członków i większości głosów nie uwzględnia się asesorów biorących udział w walnym zgromadzeniu izby komorniczej.

[…]

Art.  211.  [Rada izby komorniczej]

 1. Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.
 2. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady izby komorniczej, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady izby komorniczej.
 3. Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego rady izby komorniczej lub wyznaczonych członków.
 4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej składa w formie uchwały.
 5. Uchwały rady izby komorniczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

Art.  212.  [Zakres działania rady izby komorniczej]

 1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

1) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;

2) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;

3) zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;

5) organizowanie szkolenia aplikantów;

6) zarząd majątkiem izby komorniczej;

7) zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

8) prowadzenie listy aplikantów komorniczych;

9) prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

 1. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.