Status prawny izby

Status izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych [poniżej wyciąg z przepisów]:

 

Art.  205.  [Izba komornicza]

  1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach.
  2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której siedzibę ma sąd apelacyjny.
  3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.
  4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do asesorów.

 

Art.  206.  [Organy izby komorniczej]

Organami izby komorniczej są:

1) walne zgromadzenie izby komorniczej;

2) rada izby komorniczej;

3) komisja rewizyjna.