Regulamin działania Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu

(zmieniony uchwałą Rady nr 26/2020 z dnia 02.04.2020 r)

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

 • 1.

Regulamin działania Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu, zwany dalej regulaminem, określa zasady organizacji i funkcjonowania Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu, zwanej dalej „Radą” ze szczególnym uwzględnieniem zasad podejmowania uchwał, a także zasady reprezentacji Rady i podziału czynności pomiędzy jej członków.

 

 • 2.
 1. Rada reprezentuje Izbę Komorniczą.
 2. Rada Izby działa w siedzibie Izby Komorniczej.

 

 • 3.

Rada w zakresie swojej działalności jest związana przepisami prawa oraz uchwałami Walnego

Zgromadzenia Izby Komorniczej.

 

 • 4.
 1. W skład Rady wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący (wybierani przez Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej) oraz członkowie (wybierani przez Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej) spośród których Rada wybiera w szczególności sekretarza, skarbnika, koordynatora ds. szkoleń komorników i asesorów, koordynatora ds. wizytacji, koordynatora
  ds. szkoleń aplikantów oraz koordynatora ds. skarg.
 2. Rada na posiedzeniu dokonuje podziału czynności między swoich członków.
 3. Rada może na wniosek przewodniczącego wprowadzać na bieżąco zmiany do podziału czynności pomiędzy członków Rady.
 4. 4. W razie potrzeby Rada może wyznaczyć ze swojego składu także osoby odpowiedzialne za inne zadania bądź powierzyć wykonywanie tych zadań komornikom lub asesorom nie będącymi członkami Rady, a także tworzyć zespoły, bądź grupy robocze, w skład których poza członkami Rady mogą wchodzić także inni komornicy, a także asesorzy, bądź aplikanci.

 

 • 5.
 1. Obsługę administracyjną i biurową Rady prowadzi Biuro Rady.
 2. Pracę Biura Rady nadzoruje przewodniczący Rady.
 3. Przewodniczący Rady zatrudnia pracowników oraz określa zakres ich działań i obowiązków.

 

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady

 

 • 6.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;

2) nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;

3) zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;

5) organizowanie szkolenia aplikantów;

6) zarząd majątkiem izby komorniczej;

7) zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

8) prowadzenie listy aplikantów komorniczych;

9) prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających
z podjętych uchwał i odrębnych przepisów.

11) przedstawianie corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach,
o których mowa w pkt 8 i 9.

 

Rozdział III

Posiedzenia Rady

 

 • 7.

1.Rada rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, chyba że regulamin

stanowi inaczej.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w jej siedzibie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest odbycie posiedzenia poza siedzibą Rady oraz w trybie zdalnym lub obiegowym.
 2. Przewodniczący może zarządzić odbycie posiedzenia w innym miejscu, zawiadamiając o tym

wszystkich członków Rady co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

 1. W szczególnych przypadkach posiedzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady oraz żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 

 

 

 

 • 8.
 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 2. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady zawiadamiając o ich terminie i porządku obrad jej

członków co najmniej na 3 dni przez terminem posiedzenia.

 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W sprawach pilnych przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady zawiadamiając jej członków o terminie i porządku obrad co najmniej na dzień przez terminem posiedzenia.

 

 • 9.
 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący. Zadaniem przewodniczącego jest prowadzenie posiedzeń oraz czuwanie nad realizacją ustalonego porządku obrad.
 2. Każdy członek Rady może złożyć wniosek o zmianę porządku obrad w tym o jego uzupełnienie poprzez włączenie do niego określonych nowych punktów. Wniosek o zmianę porządku obrad podlega przegłosowaniu w trybie właściwym dla podjęcia uchwały Rady.
 3. Przewodniczący może wyznaczyć do przewodniczenia posiedzeniu wiceprzewodniczącego.

4.Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zadania przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

 

 • 10.
 1. Udział członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy.
 2. Członek Rady, który nie był obecny na posiedzeniu Rady ma obowiązek usprawiedliwić swoją

nieobecność.

 1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć delegaci Izby do Krajowej Rady Komorniczej
  oraz inne zaproszone osoby.

 

 • 11.
 1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany przez Radę Izby najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jego zatwierdzenia.
 3. Odpis protokołu Rada doręcza członkom izby za pomocą środków komunikacji elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jego zatwierdzenia.

 

 

Rozdział IV

Podejmowanie uchwał

 

 • 12.
 1. Rada podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

1a. W uzasadnionych okolicznościach dopuszczalne jest podjęcie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

 1. Uchwały Rady są wykonywane przez przewodniczącego Rady lub wyznaczonych członków.
 2. W treści uchwały Rada może określić:

– osobę odpowiedzialną za jej wykonanie;

– termin i sposób złożenia Radzie sprawozdania z wykonania uchwały.

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Rada składa w formie uchwały.
 2. Uchwały podjęte przez Radę podpisują wszyscy członkowie Rady obecni przy jej podjęciu.

5a. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w par 12. pkt 1a jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. Uchwały podjęte w tym trybie wymagają podpisu elektronicznego Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
6. Rada przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości odpisy podejmowanych uchwał i protokołów walnego zgromadzenia izby komorniczej, a także odpisy własnych uchwał i protokołów oraz sprawozdanie roczne wraz z bilansem, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, podjęcia lub sporządzenia.

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy uchwał o charakterze personalnym, chyba że

obowiązek ich przekazania Ministrowi Sprawiedliwości wynika z przepisów ustawy.

 1. Odpisy uchwał Rada doręcza członkom izby za pomocą środków komunikacji elektronicznej najpóźniej w terminie wskazanym w pkt 6.

 

 • 13.
 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowego

składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

1a. W przypadku, gdy ustawa wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu może w trybie, o którym mowa w 12 pkt 1 a znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.

1b. Głosowanie w trybie elektronicznym lub obiegowym zarządza Prezes lub w jego zastępstwie, Wiceprezes Rady Izby, zwanymi dalej prowadzącymi głosowanie.

 

1b ppkt 1 Przed poddaniem wniosku pod głosowanie wnioskodawca, o ile wiosek tego wymaga, może przeprowadzić w przedmiotowej sprawie konsultacje elektroniczne z pozostałymi członkami Rady. Celem konsultacji jest ostateczne sprecyzowanie treści wniosku poddawanego pod głosowanie.

1b ppkt 2 Wnioskodawca, który chce przeprowadzić konsultacje, wysyła do wszystkich, na adresy e-mail w temacie której wpisuje „Konsultacje:” i przedmiot konsultacji oraz czas trwania.

1b ppkt 3 Członkowie Rady, którzy chcą zgłosić uwagi w trybie konsultacji, muszą to uczynić w terminie podanym przez wnioskodawcę. Uwagi powinny zostać wysłane do wnioskodawcy oraz pozostałych członków Rady.

1b ppkt 4 Po przeprowadzeniu konsultacji wnioskodawca, o ile uzna to za stosowne, dokonuje autokorekty wniosku i przesyła wniosek wraz z uzasadnieniem, do prowadzących głosowanie. W temacie wiadomości wpisuje przedmiot głosowania oraz na końcu po myślniku słowo „wniosek”.

1b ppkt 5 Prowadzący głosowanie w najbliższym możliwym terminie zarządza głosowanie, wysyłając pocztę elektroniczną lub obiegową do wszystkich członków Rady, w temacie której wpisuje „Głosowanie:” oraz przedmiot głosowania i po myślniku – do kiedy trwa.

1b ppkt 6 Głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej odbywa się poprzez odesłanie zwrotnego emalia z głosowanym wnioskiem z dopiskiem: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJE SIĘ. Po wysłaniu odpowiedzi oddanego głosu nie można już zmienić. Członkowie Rady, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.

1b ppkt 7 Głosowanie z wykorzystaniem obiegowego przepływu wniosku odbywa się poprzez złożenie podpisu pod wnioskiem: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJE SIĘ. Po złożeniu oddanego głosu nie można już zmienić. Członkowie Rady, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.

1b ppkt 8 Głosowanie z wykorzystaniem zdalnego komunikatora teleinformatycznego odbywa się poprzez oświadczenie w formie ustnej lub pisemnej, wg wyboru prowadzącego głosowanie, w postaci: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJE SIĘ. Po oddaniu głosu nie można już go zmienić. Członkowie Rady, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.

1b ppkt 9 Najpóźniej 48 godzin po zakończeniu głosowania prowadzący głosowanie ogłasza jego wynik oraz podaje informację czy wniosek został zaakceptowany czy odrzucony.

1b ppkt 10 Prowadzący głosowanie ma obowiązek przedstawić informację o wynikach głosowań elektronicznych na najbliższym posiedzeniu Rady, a protokolant umieścić tą informację w protokole z posiedzenia.

 1. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności

wiceprzewodniczącego obrad.

 

 1. W protokole z posiedzenia Rady umieszcza się wynik głosowania ze wskazaniem w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie Rady z uwzględnieniem głosu: ZA, PRZECIW, WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU.

 

 • 14.

Rejestr uchwał Rady prowadzi Biuro Rady.

 

Rozdział V

Zakres czynności Przewodniczącego i członków Rady

 

 • 15.
 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady,

 

2) przewodniczenie jej obradom,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) współdziałanie w imieniu Rady z Krajową Radą Komorniczą, prezesami sądów, radami izb

komorniczych oraz innymi organami i instytucjami.

5) nadzór nad pracą Biura Rady.

 

 • 16.

Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zlecone przez przewodniczącego zadania o których mowa w § 15 niniejszego Regulaminu.

 

 • 17.
 1. Do zadań sekretarza Rady należy:

1) przygotowywanie we współpracy z przewodniczącym i członkami Rady propozycji porządku

obrad na posiedzenia Rady,

2) nadzorowanie poprawności i sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady,

3) redagowanie projektów uchwał,

4) organizowanie posiedzeń Rady,

5) nadzorowanie poprawności prowadzenia rejestru uchwał;

6)nadzorowanie przygotowania materiałów niezbędnych do zamieszczenia na stronie internetowej Izby.

 1. Do zakresu działania sekretarza Rada może przekazać inne niż określone w ust.1 zadania nie

zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

 

 

 • 18.
 1. Do zadań skarbnika Rady należy:

1) przygotowanie projektu budżetu Rady;

2) opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;

3) inicjowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad treścią i sposobem podejmowania

uchwał o wydatkowaniu środków pieniężnych przez Radę;

4) nadzorowanie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Rady;

5) nadzorowanie terminowości i wysokości wpłacania składek na samorząd komorniczy;

6) przygotowanie i przedstawianie na posiedzeniu Rady rocznych sprawozdań z wykonania

budżetu i zamknięcia okresu rozrachunkowego;

7) sprawowanie pieczy nad środkami finansowymi będącymi w posiadaniu Rady;

8) współpraca ze skarbnikiem Krajowej Rady Komorniczej.

 1. Do zakresu działania skarbnika Rada może przekazać inne niż określone w ust.1 zadania nie

zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

 

 • 19.

1.Do zadań koordynatora Rady ds. szkoleń komorników i asesorów należy:

1)przedstawienie Radzie propozycji tematów i terminów szkoleń organizowanych dla komorników i asesorów;

2)proponowanie prelegentów.

2.Do zakresu działania koordynatora Rady ds. szkoleń komorników i asesorów Rada może przekazać inne niż określone w ust.1 zadania nie zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

 

 • 20.

1.Do zadań koordynatora Rady ds. szkoleń aplikantów należy:

1)przygotowywanie programu szkoleń aplikantów i ponoszenie odpowiedzialności za jego realizację;

2)proponowanie miejsca szkoleń i osób prelegentów;

3) przedstawianie Radzie kandydatur osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów
i ubiegających się o powołanie na stanowisko asesora komorniczego.

2.Do zakresu działania koordynatora Rady ds. szkoleń aplikantów Rada może przekazać inne niż określone w ust.1 zadania nie zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

 

 

 

 

 • 21.

 

1.Do zadań koordynatora Rady ds. skarg należy:

1)badanie wszystkich skarg wpływających do Rady i nadanie tym sprawom dalszego biegu w celu ich załatwienia przez Radę według posiadanych kompetencji;

2) przedstawianie na posiedzeniu Rady zarejestrowane skargi i w uzasadnionych przypadkach rekomendowanie Radzie podjęcie dalszych kroków adekwatnych do zarzutów podnoszonych w skargach.

2.Do zakresu działania koordynatora Rady ds. skarg Rada może przekazać inne niż określone
w ust.1 zadania nie zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

 

 • 22.

1.Do zadań koordynatora Rady ds. wizytacji należy:

1)przygotowanie do zatwierdzenia ramowego harmonogramu wizytacji zaplanowanych do przeprowadzenia w oznaczonym okresie czasu i czuwanie nad jego wykonaniem a także w wykonaniu zatwierdzonego ramowego harmonogramu rekomendowanie Radzie komornika bądź komorników wizytatorów do przeprowadzenia wizytacji w danej kancelarii.

2)przedstawianie Radzie protokołów z przeprowadzonych wizytacji wraz z projektem zaleceń powizytacyjnych. Polecenia powizytacyjne Rada wydaje w formie uchwały.

3) czuwanie nad rzetelnością i terminowością przeprowadzanych wizytacji, a także podejmowanie działań zmierzających do ujednolicenia standardów wizytacji poprzez cykliczne spotkania komorników wizytatorów i wymianę wzajemnych doświadczeń.

2.Do zakresu działania koordynatora Rady ds. wizytacji Rada może przekazać inne niż określone w ust.1 zadania nie zastrzeżone przepisami do kompetencji przewodniczącego i innych członków Rady.

 

Rozdział VI

Zarządzanie majątkiem

 

 • 23.
 1. Zarząd majątkiem Izby sprawuje Rada.
 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Rada wyraża w formie uchwały.

 

 • 24.
 1. Rada corocznie przygotowuje projekt budżetu, w którym określa przewidywane dochody i

 

wydatki, który jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

 1. Na corocznym Walnym Zgromadzeniu Rada przekazuje informacje o wykonaniu budżetu.
 2. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem budżetu sprawuje skarbnik.

 

 • 25.
 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważniony jest przewodniczący Rady działający na podstawie uchwały Rady dotyczącej sprawy będącej przedmiotem oświadczenia woli lub inny członek rady wyznaczony w treści uchwały.
 2. W zakresie wydatków o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł.
  (słownie dziesięć tysięcy złotych), decyzje podejmuje samodzielnie przewodniczący
  lub upoważniona przez niego osoba.

 

 • 26.
 1. Rada może przyznać ryczałt przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącemu rady
  w wysokości ustalonej uchwałą Rady.
 2. Członkowie Rady, przewodniczący komisji rewizyjnej, rzecznik prasowy, a także zaproszeni
  na posiedzenie Rady członkowie Krajowej Rady Komorniczej mogą otrzymać ryczałt za udział
  w posiedzeniach, którego wysokość ustala Rada w formie uchwały oraz zwrot wydatków związanych z pełnieniem funkcji, a w szczególności zwrot kosztów podróży.

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

 

 • 27.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 r.