Regulamin działania Rady Izby Komorniczej w Gdańsku

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

 • 1. Regulamin działania rad izb komorniczych, zwany dalej regulaminem, określa zasady organizacji i funkcjonowania rady izby komorniczej, zwanej dalej Radą Izby, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podejmowania uchwał, a także zasady reprezentacji rady izby komorniczej.
 • 2. 1. Rada Izby reprezentuje izbę komorniczą.
 1. Rada Izby działa w siedzibie izby komorniczej.
 • 3. Rada Izby w zakresie swojej działalności jest związana przepisami prawa.
 • 4. 1. Rada Izby składa się z 9 osób
 1. W skład Rady Izby wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Rady Izby.
 2. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Rady Izby wybierani są przez walne zgromadzenie izby komorniczej.
 3. Kadencja Rady Izby trwa 4 lata.
 • 5. 1. Organami wewnętrznymi Rady Izby są przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
 1. Rada Izby wybiera ze swego grona na wniosek przewodniczącego sekretarza i skarbnika..

 

 • 6. 1. Obsługę administracyjną i biurową Rady Izby prowadzi Biuro Rady Izby.
 1. Pracę Biura Rady Izby nadzoruje przewodniczący Rady Izby.
 2. Przewodniczący Rady zatrudnia pracowników Biura oraz określa zakres ich zadań
  i obowiązków.
 3. Ilość pracowników oraz wysokość wynagrodzeń określa Rada Izby.

 

Rozdział II
Zadania i kompetencje Rady Izby

 • 7. 1. Rada Izby reprezentując izbę komorniczą wykonuje zadania nie zastrzeżone przez przepisy prawa dla innych organów tego samorządu.
 1. Do zakresu działania Rady Izby należy w szczególności:
 • wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
 • wyrażanie opinii w sprawie utworzenia wolnych stanowisk komornika;
 • nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;
 • zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
 • organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
 • organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;
 • zawieszanie w czynnościach aplikantów komorniczych;
 • prowadzenie listy aplikantów komorniczych;
 • przekazywanie właściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej listy osób, które ukończyły aplikację komorniczą;
 • zarząd majątkiem izby komorniczej;
 • dokonywanie podziału czynności między swoich członków;
 • wnioskowanie o wyznaczanie zastępców komorników;
 • zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 • przedstawianie walnemu zgromadzeniu rocznego sprawozdania ze swojej działalności;
 • prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;
 • przedstawianie Krajowej Radzie Komorniczej informacji o rejestrach komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestrach kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.
 1. Do zakresu działania rady izby komorniczej może także należeć budowanie, wynajmowanie i utrzymywanie wspólnych pomieszczeń magazynowych i hal aukcyjnych oraz utrzymywanie ciężkiego sprzętu transportowego, jeżeli zostanie przekazane do wykonania przez Krajową Radę Komorniczą.
 • 8. 1. Rada Izby przekazuje Krajowej Radzie Komorniczej po dwa egzemplarze protokołów wizytacji i wniosków, poleceń powizytacyjnych oraz sprawozdania zbiorcze kancelarii, a także uchwały i protokoły walnych zgromadzeń komorników izb komorniczych.
 1. Rada Izby przekazuje prezesowi właściwego sądu okręgowego odpisy protokołów wizytacji i wniosków, poleceń powizytacyjnych.

 

Rozdział III
Posiedzenia Rady Izby

 • 9. 1. Rada Izby obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 1. Posiedzenia Rady Izby odbywają się w jej siedzibie.
 2. W szczególnych przypadkach przewodniczący może zarządzić odbycie posiedzenia w innym miejscu, zawiadamiając o tym wszystkich członków rady co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
 • 10. 1. Posiedzenia Rady Izby zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a w przypadku nieobecności przewodniczącego trwającej dłużej niż dwa tygodnie – zastępujący go wiceprzewodniczący.
 1. Na wniosek ponad połowy ustawowego składu Rady Izby przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołanie posiedzenia powinien być załączony porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Izby zawiadamiając o ich terminie i porządku obrad jej członków co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia

4.Zawiadomienie o którym mowa w ust.1 o ile nie zostało dokonane w trakcie posiedzenia rady na którym byli obecni wszyscy jej członkowie   następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje listem poleconym bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku doręczenia zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie uznaje się za skuteczne, jeżeli zostało nadane na 7 dni przed terminem posiedzenia
 3. W sprawach pilnych przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Izby zawiadamiając jej członków o terminie i porządku obrad co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Ustępy 2 i 3 stosuje się odpowiednio z tym, że w przypadku doręczenia zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało nadane w terminie 2 dni przed posiedzeniem.
 4. W szczególnych przypadkach posiedzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Izby oraz żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 • 11. 1. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy przewodniczący. Zadaniem przewodniczącego jest prowadzenie posiedzenia oraz czuwanie nad realizacją ustalonego porządku obrad.
 1. Każdy członek Rady Izby może złożyć wniosek o włączenie określonych spraw do porządku obrad.
 2. Przewodniczący może wyznaczyć do przewodniczenia posiedzeniu wiceprzewodniczącego.
 3. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący.
 • 12. 1. Udział członków Rady Izby w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.
 1. Członek, który nie był obecny na posiedzeniu Rady Izby ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność.
 2. W posiedzeniach Rady Izby mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone przez Radę Izby osoby.
 • 13. 1. Z przebiegu posiedzeń Rady Izby sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany przez Radę Izby na następnym posiedzeniu.
 1. Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz protokolant.

Rozdział IV
Podejmowanie uchwał

 • 14. 1. Rada Izby podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 1. Rada Izby podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:
 • wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 • wyrażania opinii w sprawie powołania i odwołania komorników i asesorów komorniczych
 • zwołania walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej;
 • zlecania komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
 • wpisu na listę aplikantów komorniczych;
 • budowania, wynajmowania i utrzymywania wspólnych pomieszczeń, hal aukcyjnych oraz utrzymywania ciężkiego sprzętu transportowego, o ile zadania te zostały przekazane do wykonania Radzie Izby przez Krajową Radę Komorniczą.
 1. Uchwały Rady Izby podejmowane w sprawach innych niż określone przepisami ustaw powinny zawierać uzasadnienie.
 2. W treści uchwały Rada Izby może określić:
 • osobę odpowiedzialną za jej wykonanie,
 • termin i sposób złożenia Radzie Izby sprawozdania z wykonania uchwały.
 1. Uchwały podjęte przez Radę Izby podpisuje przewodniczący Rady Izby komorniczej lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący Rady Izby komorniczej.
 • 15. 1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 1. Rada Izby może podjąć uchwałę w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady Izby.
 • 16. Rejestr uchwał Rady Izby prowadzi Biuro Rady Izby.

Rozdział V
Zakres czynności członków Rady

 • 17. 1. Przewodniczący Rady Izby reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 1. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
 • zwoływanie posiedzeń Rady Izby,
 • przewodniczenie na posiedzeniach,
 • wykonywanie uchwał Rady Izby,
 • współdziałanie w imieniu Rady Izby z Krajową Radą Komorniczą, prezesami sądów okręgowych, prezesem właściwego sądu apelacyjnego, oraz innymi organami i instytucjami,
 • sprawowanie nadzoru nad Biurem Rady Izby.
 • Na bieżąco zarządza majątkiem izby
 • Nadzoruje sprawy związane z ustanawianiem zastępców komorników ,oraz przygotowanie opinii w sprawie zmiany zastępcy
 • Koordynuje pracę Rady Izby , zleca zadania jej członkom , proponuje zmiany w zakresie czynności członków rady
 1. Przewodniczący może zlecić wiceprzewodniczącemu zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5.
 • 18. 1. Rada Izby dokonuje podziału czynności między poszczególnych jej członków na pierwszym posiedzeniu.
 1. Rada Izby może na wniosek przewodniczącego wprowadzać na bieżąco zmiany do podziału czynności, o którym mowa w ust. 1.
 • 19. 1. Do zadań sekretarza Rady Izby należy:
 • przygotowywanie we współpracy z członkami Rady Izby propozycji porządku obrad na posiedzenie Rady Izby,
 • nadzorowanie poprawności i sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Izby,
 • redagowanie projektów uchwał,
 • kontrolowanie wykonania uchwał i przedstawianie Radzie Izby sprawozdania z ich wykonania,
 • nadzorowanie poprawności prowadzenia rejestru uchwał
 • organizowanie posiedzeń Rady Izby,
 1. Do zakresu działania sekretarza Rada Izby może przekazać inne niż określone w ust. 1 zadania nie zastrzeżone przepisami do kompetencji innych członków Rady Izby.
 • 20. 1. Do zadań skarbnika należy:
 • przygotowanie projektu budżetu Rady Izby,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu,
 • inicjowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad treścią i sposobem podejmowania uchwał o wydatkowaniu środków pieniężnych przez Radę Izby,
 • nadzorowanie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Rady Izby,
 • nadzorowanie terminowości i wysokości wpłacania składek na samorząd komorniczy,
 • przygotowanie i przedstawianie na posiedzeniu Rady Izby rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i zamknięcia okresu rozrachunkowego,

7)   sprawowanie pieczy nad środkami finansowymi będącymi w posiadaniu Rady Izby.

 1. Do zakresu działania skarbnika Rada Izby może przekazać inne niż określone w ust. 1 zadania nie zastrzeżone przepisami do kompetencji innych członków Rady Izby.
 • 21. Rada Izby może na wniosek przewodniczącego powołać Rzecznika Prasowego Izby.

 

Rozdział VI
Zarząd majątkiem

 • 22. 1. Zarząd majątkiem izby komorniczej sprawuje Rada Izby.
 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Rada Izby wyraża w formie uchwały.
 • 23. 1. Rada Izby corocznie przedstawia do uchwalenia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu komorników izby komorniczej projekt budżetu, w którym określa przewidywane dochody i wydatki.
 1. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem budżetu sprawuje skarbnik.
 • 24. 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Izby, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 1. W zakresie wydatków o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych), decyzje podejmuje samodzielnie przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba.
 • 25. Członkowie Rady Izby otrzymują zwrot wydatków związanych z pełnieniem funkcji a w szczególności zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz ryczałt za udział w posiedzeniach, którego wysokość ustala Rada Izby w formie uchwały.