Informujemy, iż osoby które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą składając wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych winny dołączyć do wniosku (nie ma wzoru wniosku)  następujące dokumenty:

– aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku,

– oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, z odpowiednią klauzulą – art.88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych,

– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło się i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne,

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej,

– ksero uchwały potwierdzającej uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą,

a ponadto prosimy wskazać patrona – komornika sądowego, u którego jest lub będzie zatrudniony kandydat na aplikanta komorniczego oraz wskazać numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej do korespondencji.

UWAGA: Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych winien zostać złożony do 15 listopada 2020 r.