Author Archives: Izba Wrocławska

Biuro IK we Wrocławiu

Informujemy, iż w dniu 31.10.2022 r. biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu będzie nieczynne.

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH – cykl szkoleniowy 2023-2024

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu informuje, iż osoby które chcą rozpocząć aplikację komorniczą – cykl szkoleniowy 2023-2024 winny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych (brak wzoru), do którego należy dołączyć:

  1. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
  2. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzurę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).
  3. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).
  4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
  5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).
  6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).
  7. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych).

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych oraz wszystkie oświadczenia kandydata powinny być podpisane.

Ponadto do wniosku należy dołączyć

– odpis uchwały w sprawie ustalenia wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą,

– zgoda Patrona, w którego kancelarii będzie zatrudniony aplikant komorniczy na czas trwania aplikacji,

– aktualne dane kontaktowe tj. telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów komorniczych (cykl szkoleniowy 2023/2024) upływa 08 listopada 2022r.

Światowy Dzień Komornika

Praktyki w kancelarii Komornika Sądowego

Lista kancelarii komorniczych, które wyraziły zainteresowanie przyjęciem praktykanta:

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Jacek Pawiłowicz Kancelaria Komornicza nr XIII we Wrocławiu

Pl. Muzealny 12/4 50-035 Wrocław

Telefon 71 346-06-93

Email wroclaw.pawilowicz@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Katarzyna Brak Kancelaria Komornicza nr XXVIII we Wrocławiu

Kowalska 76 B 51-424 Wrocław

Fax (71) 750 16 61Telefon (71) 750 16 60

Email wroclaw.brak@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Sławomir Kotylak Kancelaria Komornicza nr I w Jaworze

1 Maja 11a 59-400 Jawor

Telefon 76 819-73-57

Email jawor.kotylak@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Elżbieta Wysocka Kancelaria Komornicza nr XXIX we Wrocławiu

Ostrowskiego 7 lok. 513 53-238 Wrocław

Telefon 71 399-88-22

Email wroclaw.wysocka@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak Kancelaria Komornicza nr II w Opolu

Ozimska 2/2 45-057 Opole

Telefon 77 402-50-53

Email opole.ciszak@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Jakub Krasowski Kancelaria Komornicza nr VII we Wrocławiu

Widok 2/4 lok.3a 50-052 Wrocław

Fax 71 736 03 99Telefon 71 736 03 91

Email wroclaw.krasowski@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Daniel Żółtański Kancelaria Komornicza nr VI w Oławie

Sportowa 4/16/1 55-200 Oława

Telefon 603 853 236

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos Kancelaria Komornicza nr IV w Ząbkowicach Śląskich

  1. Sienkiewicza 7 57-200 Ząbkowice Śląskie

Telefon 74 815-67-77

Email zabkowice.slaskie.witos@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Bagiński Kancelaria Komornicza nr I we Wrocławiu

Świebodzka 6/10 50-046 Wrocław

Fax 71-799-89-02Telefon 71-799-89-01

Email radoslaw.baginski@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Filip Czernicki Kancelaria Komornicza nr IX w Jeleniej Górze

Podwale 27/4 58-500 Jelenia Góra

Telefon 798 544 040

Email jelenia.gora.czernicki@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Damian Słota Kancelaria Komornicza nr XX we Wrocławiu

Czajkowskiego 75 lok. 4 51-147 Wrocław

Telefon 71 307-01-04Telefon 577-773-117

Email wroclaw.slota@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk Kancelaria Komornicza nr V w Dzierżoniowie

Wrocławska 35/1 58-200 Dzierżoniów

Fax 74 633-00-80Telefon 74 640-02-29

Email dzierzoniow.wilk@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Natalia Stanisławska Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu Dolnym

J.M. Ossolińskiego 15 56-120 Brzeg Dolny

Telefon 717407819

Email wolow.stanislawska@komornik.pl

***

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Jagoda Winiarska-Krysztofiak Kancelaria Komornicza nr XVI we Wrocławiu

Widok 2/4 lok. 3b 50-052 Wrocław

Telefon 71 740 54 95

Email wroclaw.winiarska-krysztofiak@komornik.pl

Konferencja naukowa „Europejskie rodzinne prawo procesowe. Rozporządzenie Bruksela II ter”

Oferty pracy

Przejrzyj oferty 🠊

Logowanie